کيفيت استاندارد و BP

اسيـد سيتريک در دنيـا در دو گريد منوهيدرات و آن هيدروز توليد مي شود.عموم کارخانجات دنيا در يک زمان فقط يکي از دو گريد فوق را توليـد مي کنند در حاليکه کارخانـه اسيد سيتريک جوين قادر است همزمان دو گريد…

کاربرد اسيد سيتريک

اسید سیتریک به عنوان یک اسید خوراکی از مهمترین اسیدهای آلی مورد استفاده در صنایع مختلف به خصوص غذایی و دارویی است به طوری که در صنایع غذایی بیش از 70% و دارویی حدود 12% ، شیمیایی 11% ، چرم…

اسيد سيتريک چيست؟

اسيد سيتريک يا جوهر ليمو تنها اسيد خوراکي است که فرمول شيميايي آن به دو شکل با آب يا منو هيدرات (O2H)7O8H6C و بدون آب يا آن هيدروز 7O8H6C وجود دارد و در دنياي امروز به دو روش عمده صنعتي…