از جمله وجه تمایز این کارخانه، استفاده از آی سی راکتور در فاضلاب، سیستم ویناس و کمپوست است که مجموعاً با استفاده از این سیستم تمامی پسماندها، در واحد مجدداً بازیافت و به مدار مصرف بر می گردد. این سیتم نیز در نوع خود، جزء آخرین تکنولوژی دنیا محسوب می گردد.

سایر توانمندی ها ها
همه
اتوماسیون
آزمایشگاه
بسته بندی